Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy gäller CIBT Inc., dess dotterbolag och alla varumärken inom CIBT:s varumärkesportfölj (kollektivt kallade ”CIBT”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”). Vi har åtagit oss att förse våra kunder med utmärkt service. Som en del av detta åtagande tar vi det förtroende våra kunder och de som besöker våra webbsidor har för oss på stort allvar. Det är vårt ansvar att skydda din integritet och att informera dig om vår praxis rörande informationsinsamling genom vår sekretesspolicy. Vår sekretesspolicy beskriver:

 • Informationen vi samlar in
 • Hur informationen som vi samlar in används
 • CIBT:s efterlevnadsmeddelande rörande EU:s GDPR
 • CIBT:s EU-USA Privacy Shield-uttalande och ansvar för vidare överföring
 • Hur vi samlar in information
 • Hur CIBT skyddar din information
 • Hur du väljer bort vidare kommunikation
 • Hur du kontaktar CIBT
 • Länkar till andra hemsidor
 • CIBT:s inställning till att samla in personlig information för minderåriga
 • Friskrivningsklausul

CIBT reserverar sig rätten att, vid alla tillfällen, redigera denna sekretesspolicy. Om vi gör ändringar som ändrar hur vi samlar in, använder eller delar personlig information kommer vi inkludera dessa ändringar i denna sekretesspolicy. Du bör läsa igenom denna sekretesspolicy då och då så att du håller dig uppdaterad om vår aktuella policy och praxis. Vi kommer att ange datumet för den senaste versionen av vår sekretesspolicy i slutet av denna sekretesspolicy.

Informationen vi samlar in

Genom att använda våra hemsidor och/eller våra tjänster kan vi samla in och begära information från dig som t.ex. ditt namn, titel, företag, adress, telefonnummer, födelsedatum, e-postadress och dina betalningsuppgifter.

Om CIBT hanterar ditt visum eller dina migrationsfrågor kan ytterligare information begäras in genom ansökningsblanketterna för destinationslandet. Efterfrågad information som exempelvis dina personuppgifter, familjebakgrund, utbildningsbakgrund, anställningshistoria, resehistorik och finansiellt register. Utifrån den information som krävs av myndighet eller för aktuellt visum kan känsli information efterfrågas såsom: etnicitet, ras, religion, fackligt medlemskap, hälsorelaterad information, biometri och information om kriminell historia.

Annan information som vi kan samla in inkluderar marknadsföringsinformation och information om webbinteraktion såsom:

 • Data från valbara marknadsföringslistor, konsumentundersökningar eller offentligt tillgänglig information.
 • Unika ID såsom cookies på en dator, mobiltelefon eller enhets-ID.
 • Internet Protocol address (”IP-adress')
 • Information om en enhet, t.ex. information som finns i en HTTP-rubrik eller andra signaler för internetöverföringsprotokoll, webbläsar- eller enhetstyp och -version, operativsystem, strängar för användaragent och information om eller från närvaro eller användning av 'appar' på mobila enheter.
 • De(t) webbsökningsbegrepp som en användare använde för att lokalisera och navigera till en webbplats.

Hur informationen används

Vi säljer inte din personliga information till några tredje parter. CIBT delar heller inte informationen med någon tredje part med undantag för vad som anges i denna sekretesspolicy.

CIBT kan dela den personliga informationen med tredje part av följande anledningar:

 • För att slutföra ditt visum, legalisering av dokument eller begäran om invandringsprocess för att tillhandahålla visum och migrationstjänster till dig och din familj, inklusive information till myndigheter i form av ansökningar, fotografier och framställningar om visumförfrågningar och/eller migrationsförmåner. Detta kan inkludera tillhandahållande av känslig information som krävs för begäran om migrations/visum förfrågningar till konsulat, logistik, ansökningscenters, leverantörer av inbjudningar, och/eller översättare och advokater. 
 • Dela data med företag som tillhandahåller tjänster för att hjälpa oss med våra affärsaktiviteter inom frågor rörande visum- och migrationsbegäran. Eventuell delning av data är underställd både EU-USA:s Privacy Shield och EU:s GDPR-krav som beskrivs nedan.
 • För att förbättra våra produkter och tjänster, tillhandahålla överlägsen kundservice och identifiera marknadsmöjligheter.
 • Som krävs enligt lag som svar på en begäran från offentliga myndigheter, inklusive uppfyllande av nationella säkerhets- eller brottsbekämpningskrav.

CIBT kan också använda informationen för att kommunicera med dig direkt via undersökningar, e-post eller direktpost, t.ex. för att informera dig om ämnen med nyhetsvärde och kommande händelser som kan vara av intresse för dig eller för att kommunicera med dig om din visum- eller passbegäran, eller ditt migrationsfall. Vi kan också använda din e-postadress för att skicka påminnelser till dig angående utgående visum, pass eller migrationsstatus. Om du skulle vilja välja bort att få denna information fortsätt till avsnittet om hur du väljer bort vidare kommunikation nedan.

Efterlevnadsuttalande angående EU:s Global Data Protection Regulation (GDPR)

Laglig grund för att samla in personlig information:  CIBT samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med det avtal som ingås vid en beställning hos oss. Detta för att kunna bistå i din beställning av visum, pass, legalisering av dokument eller immigrationsärenden. Informationen samlas in och behandlas i enlighet med de lokala lagar och regler för hantering i enligthet med GDPR inom EU. För de personer som omfattas av GDPR, samlas och behandlas generell personlig information utifrån det avtal som ingåtts eller kommer att ingås mellan oss men ytterligare känsliga personuppgifter samlas in och behandlas enligt den lagliga grunden för samtycke. Genom att lägga en beställning ger du ditt samtycke och CIBT följande rättigheter:

 • Rätten att samla in din personliga information
 • Rätten att bearbeta din personliga information
 • Rätten att dela din personliga information med tredjepartsleverantörer och statliga enheter baserat på behov,  exempelvis myndigheter konsulat, logistikföretag, leverantörer av inbjudningsbrev och / eller översättare samt advokater som är relevanta för din begäran om tjänster.

Du behåller rätten att återkalla samtycket när som helst.

Rätten att radera din personliga information: Du har rätten att begära att CIBT raderar den personliga information som du har tillhandahållit oss. CIBT kommer att radera eventuella data så länge det är tillåtet enligt de lokala lagar och förordningar i aktuellt land. Du kan göra denna begäran genom att klicka här Begäran kommer sedan att hanteras utifrån följande alternativ:

 • CIBT kommer att bekräfta din begäran.
 • CIBT kommer att granska din specifika begäran och ursprungslandet och avgöra om vi enligt lag har rätt att infria denna begäran.
 • CIBT kan sedan antingen:
  • informera dig om att dina data har tagits bort från våra system eller
  • informera dig om det datum då CIBT enligt lag tillåts att ta bort aktuell data från våra system utifrån aktuellt insamlingssätt och ursprungsland.

Rätt att få tillgång till din personliga information: Du har alltid rätt att få tillgång den personliga information som CIBT har. För att göra en begäran om tillgång till dina uppgifter krävs ett personligt möte på ett CIBT-kontor med ett statligt utfärdat ID-kort. Efter att den sökandens identitet validerats kommer CIBT att tillhandahålla din personliga information i enlighet med vår policy.

Internationell överföring av din personliga information: Din information kan behöva överföras utanför EU-regionen till myndigheter och logistikföretag i de länder som du har begärt visum till för att framgångsrikt kunna behandla din förfrågan. Sådana länder kan i vissa fall inte ha lagar om dataskydd som motsvarar länder i EU. Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att din personliga information förblir konfidentiell när den överförs till aktuella länder. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst men om samtycket återkallas innan vi tillhandahållit aktuell tjänst kommer vi inte kunna tillhandahållanda tjänsten.

Klagomål till tillsynsmyndighet: Om du anser att vi har brutit mot dina rättigheter enligt GDPR kan du skicka in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i det land där du är bosatt eller till den aktuell tillsynsmyndigheten på https://ico.org.uk/concerns/ eller via telefon på +44 303 123 1113

Efterlevnad och ansvar för vidare överföring enligt EU-USA:s Privacy Shield

CIBT uppfyller EU-USA:s Privacy Shield Framework och Swiss-US Privacy Shield Framework som inrättats av det amerikanska handelsdepartementet angående insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförts från Europeiska unionen och Schweiz till USA. CIBT har intygat till amerikanska handelsdepartementet att det följer principerna i Privacy Shield. För att läsa mer om Privacy Shield och för att se vår certifiering, vänligen besök http://www.privacyshield.gov.

I händelse av att CIBT överför personuppgifter som täcks av denna sekretesspolicy till en tredje part som agerar som en kontrollant kommer CIBT att göra detta i enlighet med alla meddelanden som tillhandahållits till föremålen för denna data och eventuellt samtycke de har gett och endast om den tredje parten har gett CIBT kontraktuella försäkringar om att den kommer att (i) behandla personuppgifterna för begränsade och specifika syften i enlighet med eventuellt samtycke som tillhandahållits av föremålet för sådan data, (ii) tillhandahålla minst samma nivå av skydd som krävs av principerna i Privacy Shield och meddela oss om den beslutar att den inte kan göra detta, och (iii) upphöra med behandlingen av personuppgifterna eller viidta andra rimliga och passande åtgärder för att avhjälpa om den gör ett sådant beslut. Om CIBT har vetskap om att en tredje part som agerar som en kontrollant behandlar personuppgifter som täcks av denna sekretesspolicy på ett sätt som strider mot principerna i Privacy Shield kommer CIBT att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra eller stoppa sådan behandling.

Med avseende på CIBT:s agenter kommer CIBT endast överföra personuppgifter som täcks av denna sekretesspolicy som behövs för att en agent ska kunna leverera begärda produkter eller tjänster till CIBT. Dessutom kommer CIBT (i) tillåta agenten att behandla sådana personuppgifter endast för begränsade och specifika syften, (ii) kräva att agenten tillhandahåller åtminstone samma nivå av integritetsskydd som krävs enligt principerna i Privacy Shield, (iii) vidta rimliga och lämpliga åtgärder för att säkerställa att agenten effektivt behandlar personuppgifterna som överförs på ett sätt som uppfyller CIBT:s skyldigheter enligt principerna i Privacy Shield, och (iv) kräva att agenten meddelar CIBT om den beslutar att den inte längre kan uppfylla skyldigheterna att tillhandahålla samma nivå av skydd som krävs enligt principerna i Privacy Shield. När CIBT tar emot ett meddelande från en agent att den inte längre uppfyller skyldigheterna att tillhandahålla samma nivå av skydd som krävs enligt principerna i Privacy Shield kommer CIBT vidta rimliga och lämpliga åtgärder för att stoppa och åtgärda obehörig behandling.

CIBT förblir ansvarigt enligt principerna i Privacy Shield om en agent behandlar personuppgifter som täcks av denna sekretesspolicy på ett sätt som är oförenligt med principerna i Privacy Shield, förutom när CIBT inte är ansvarigt för händelsen som orsakar skadan.

Om CIBT överför personuppgifter till en av dess affilierade enheter inom företagsgruppen kommer CIBT att vidta åtgärder för att säkerställa att sådana personuppgifter är skyddade med samma skyddsnivå som principerna i Privacy Shield kräver.

Åtgärder, verkställighet och ansvar

CIBT har vidtagit åtgärder avsedda att bidra till att säkerställa överensstämmelse med principerna i Privacy Shield. CIBT utför en årlig självutvärdering av dess praxis rörande personuppgifter för konsumenter för att verifiera att de intyg och påståenden som företaget gör angående dess integritetsförfaranden enligt Privacy Shield och företagets integritetsförfaranden har implementerats som föreskrivits och i enlighet med principerna i Privacy Shield.

Konsumenter kan lämna in ett klagomål angående CIBT:s behandling av deras personuppgifter. CIBT kommer att vidta åtgärder för att åtgärda problem som uppstår på grund av dess eventuella underlåtenhet att efterleva principerna i Privacy Shield. Konsumenter kan kontakta CIBT, enligt beskrivningen nedan, angående klagomål rörande företagets praxis om konsumenters personuppgifter.

Om en konsuments klagomål inte kan lösas genom CIBT:s interna processer kommer CIBT att samarbeta med JAMS i enlighet med JAMS International Mediation Rules (internationella medlingsregler), tillgängliga på JAMS hemsida http://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. JAMS-medling kan påbörjas i enlighet med vad som föreskrivs i de relevanta JAMS-reglerna. Efter tvistlösningsprocessen kan JAMS eller konsumenten hänskjuta ärendet till amerikanska Federal Trade Commission, som har undersöknings- och verkställighetsbefogenheter rörande Privacy Shield över CIBT. Under vissa omständigheter kan konsumenter också åberopa bindande skiljedom för att ta itu med klagomål rörande CIBT:s efterlevnad av principerna i Privacy Shield.

CIBT:s efterlevnad av principerna i Privacy Shield är föremål för amerikanska Federal Trade Commissions undersöknings- och verkställighetsbefogenheter.

Hur vi samlar in information

Vi kan samla in information från dig på följande sätt:

 • Genom att fråga: Vi kan samla in personlig information från dig genom att be dig tillhandahålla oss sådan information. CIBT kommer endast att samla in information som krävs för att tillhandahålla dig vår tjänst.
 • Cookies: CIBT använder cookies för att förbättra din upplevelse medan du använder vår hemsida. Cookies är små textfiler som finns på din dator för att identifiera dig som en unik användare. Cookies gör det också möjligt för oss att spåra din status när du begär vår service eller information. CIBT använder cookies från tredje part för att utföra funktioner å våra vägnar, såsom dataanalys och marknadsföringshjälp. Datan som vi tillhandahåller dem är anonym och avslöjar inte specifik personlig information om våra kunder. Denna data används för specifika funktioner som kräver bredare användarstatistik vilket bidrar till att förbättra den övergripande kundupplevelsen hos CIBT. Om du vill kan du ställa in din webbläsare att avvisa cookies eller så kan du manuellt radera individuella cookies eller samtliga cookies på din dator genom att följa anvisningarna i webbläsarens hjälpfiler. Om din webbläsare är inställd på att avvisa cookies eller om du raderar cookies manuellt kan du dock uppleva vissa problem med att få tillgång till och använda vissa sidor och funktioner som just nu finns på hemsidan, eller som vi kan komma att installera på hemsidan i framtiden. Vi svarar inte på webbläsarens signaler angående ”spårar inte”, men vi kommer dock fortsätta att övervaka relevant lagstiftning och policyuppdateringar och justera vår strategi rörande ”spårar inte” efter behov.
 • Web Beacons: En webb beacon är en elektronisk fil på en hemsida som gör det möjligt för oss att räkna och känna igen användare som har besökt webbsidan. En webb beacon används bland annat i HTML-formatterade e-postmeddelanden för att fastställa svar på våra meddelanden och mäta deras effektivitet. Om du t.ex. tar emot ett e-postmeddelande från oss och klickar på en länk i detta e-postmeddelande för att gå till hemsidan. Du kan i allmänhet undvika webb beacons i e-postmeddelanden genom att stänga av HTML-visning och endast visa textdelen i ditt e-postmeddelande.
 • Webbserverloggar: Webbserverloggar är aktivitetsregister skapade av datorn som levererar de hemsidor som du begär i din webbläsare. En webbserverlogg kan exempelvis registrera söktermen som du skrev in eller länken som du klickade på för att ta dig till hemsidan. Webbserverloggen kan också registrera information om din webbläsare, såsom din IP-adress och cookies som är inställda i din webbläsare av servern.

Skydda din information

Att skydda den personliga information vi får från dig är av avgörande betydelse för CIBT. Även om det alltid finns risk involverad i att överföra information via internet strävar vi efter att skydda dig mot missbruk av personlig information som vi tar emot från dig via vår hemsida. CIBT-data skyddas av tekniken Transport Layer Security (TLS) som godkänts av branschen. TLS är det mest använda säkerhetsprotokollet som används idag och det används för webbläsare och andra program som kräver att data utbyts säkert via ett nätverk. Denna teknik säkerställer säker överföring av all data, inklusive personlig information och kreditkortsuppgifter. Genom att vidta dessa återgärder kan CIBT:s kunder känna sig säkra i vetskapen om att deras data är skyddad när de använder vår hemsida.

Radera din information

Vi raderar i allmänhet personuppgifter inom 90 dagar efter det att våra tjänster avslutats. Vi kommer dock att behålla och använda din information som behövs för att infria våra lagliga skyldigheter, revisionskrav, lösa tvister och för att genomdriva våra avtal. Vid slutet av en sådan period kan vi, efter eget gottfinnande, radera sådana personuppgifter utan att meddela dig i förväg.

Hur du väljer bort vidare kommunikation

Vi ger användare möjligheten att välja bort att få vidare kommunikation från oss om de skickar in ett önskemål om detta. För att välja bort vidare kommunikation, vänligen kontakta oss via e-post på info@cibtvisas.se eller ring +46 8 662 73 20

Hur du kontaktar CIBT

Om du har frågor om denna sekretesspolicy, vänligen kontakta CIBT:s kundtjänst via e-post på info@cibtvisas.se eller ring +46 8 662 73 20 eller kontakta dataskyddsansvariga via e-post på gdpr.response@cibt.com.

Länkar till andra hemsidor

Denna hemsida kan innehålla länkar till andra hemsidor. CIBT ansvarar inte för integritetsskyddet eller innehållet på sådana webbplatser. Vi uppmanar dig att läsa sekretesspolicyn på dessa hemsidor innan du överför någon personligt identifierbar information till tredje part. Information som samlas in av tredje part regleras inte av denna sekretesspolicy. Eventuell länk till en webbplats som ägs av en tredje part utgör inte ett stöd, godkännande, association, sponsring eller tillhörighet med den länkade webbplatsen om inte annat angivits.

Hemsidan kan inkludera sociala medier-funktioner, t.ex. Facebooks Gilla-knapp och -widgets, såsom ”Dela”-knappen eller interaktiva miniprogram som körs på den hemsidan. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress, vilken sida du besöker på hemsidan och kan använda en cookie för att göra så att funktionen fungerar på ett korrekt sätt. Sociala media-funktioner och -widgets ligger antingen hos en tredje part eller så ligger den direkt på hemsidan. Din samverkan med dessa funktioner regleras av sekretesspolicyn hos företaget som tillhandahåller dessa.

Personlig information från minderåriga

Vi samlar inte med vetskap in personlig information från individer som är under 18 år. Som förälder eller vårdnadshavare, ska du se till att inte låta dina barn lämna in personuppgifter utan ditt tillstånd.

Friskrivningsklausul

Samtidigt som alla ansträngningar görs för att ge korrekt information förändras ständigt krav för resevisum och passkrav och det kan ske en försening innan vi får kännedom om sådana ändringar. Vi kan därför inte garantera fullständig korrekthet vid alla tidpunkter. Behandlingstider och -avgifter anges endast som vägledning och kan inte garanteras. Om ”inget' resevisum anges, rekommenderar vi att denna information bekräftas av aktuellt flygbolag och den berörda ambassaden eller konsulatet. CIBT rekommenderar att resevisum införskaffas innan avresa. När information om resevisum ges vid ankomst, rekommenderar vi alltid att denna information bekräftas av flygbolaget och ambassaden eller konsulat före avresa. Resebokningar bör inte bekräftas innan visum eller pass utfärdats, om inte dessa är specifikt krävs av det aktuella konsulatet. I sådana fall bör återbetalningsbara bokningar göras.

Om du har köpt våra tjänster via vår hemsida gäller vid försäljningen våra villkor, se aktuella användarvillkor